momenutm_new

Odyssey Hackathon
becomes momentum

Odyssey Hackathon
wordt momentum

June 18, 2o2o

odyssey hackathon becomes momentuM

Europe’s leading hackathon goes online, bidding hackathon format farewell
The Odyssey Hackathon, described in Forbes as ‘Europe’s leading hackathon’, is being moved online and rebranded as Momentum. This transformation is not only driven by current circumstances due to COVID-19, but also by an urge to create a new type of event that fully embraces the potential of the internet. Momentum will take place on November 13-15 2020.

The fourth edition of the Odyssey Hackathon was scheduled to take place on April 3-5, 2020 in Groningen, the Netherlands. Last year the event saw 100 teams and 1,500 total participants collaborating in one venue. Odyssey was one of the first organizations in the Netherlands to postpone an event in the light of the COVID-19 outbreak. After two consecutive postponements it became clear that in order to be able to host the event in 2020, it had to go online.  

Rutger van Zuidam, Odyssey Founder & CEO: “Besides the innovative results, the physical event generates incredible energy. Something that is not easily done online. However, we have learned that by closing the door on the physical experience of the event and embracing the potential of what we can do with the internet, we were opening a new world of possibilities to collaborate and create value. I believe this completely new online experience can even be more exhilarating.”

Momentum: definitely not a hackathon

Momentum is the 48 hours of online mass collaboration to solve 21 complex challenges. The challenges were contributed by corporations, governments, and nonprofits from the US, France, Germany, Sweden, and the Netherlands (among them: Vattenfall, Enexis, KLM Cargo, the Dutch National Police, the International Union for Conservation of Nature, the International Council for Environmental Law, E.On, Engie, VMware, and the Dutch Ministry of Defence). These complex problems can only be solved through mass collaboration and require a multi-stakeholder approach: and that is precisely what Momentum facilitates. 

The challenges are tied directly to the UN Sustainable Development Goals, have a global societal and economic impact, and cover a variety of domains such as energy transition, conscious cities, critical infrastructure, logistics, public safety, nature conservation, real estate, healthcare, and digital identity.

After months of intense preparation, 105 selected teams from all over the world will co-create new solutions to these challenges in collaboration with the stakeholders, regulators, scientists, and even other teams. They will be supported by hundreds of experts from a variety of sectors, while actual end-users will be able to provide input and feedback to new solutions being built. The teams can also leverage this opportunity to actively develop a community of supporters, as new stakeholders such as governments or corporations can show interest in their solution directly during the event and become part of a pilot project after, for instance by becoming the first user.  

Momentum has a unique combination of components that will make it a radically different kind of online experience. Not in the least thanks to Odyssey’s choice to forgo the online event tools available on the market, instead deciding to develop a new dedicated online platform that will enable people to collaborate most efficiently. 

Momentum will be a highly inclusive experience, with more people than ever able to become part of the collaborative process, with an option to become a spectator and/or be confirmed as an active participant directly at any moment throughout the event, from anywhere in the world. 2,000 participants have already been confirmed, and it is expected that this number will increase.

After Momentum: defining success

After Momentum, the focus shifts from building the solutions to having them adopted. The best teams will be supported in further developing their solutions and launching pilot projects with the challenge leads and stakeholders.

“These multi-stakeholder pilots that take place after Momentum are key; they prove the success for both teams and partners. For example, after last year’s Odyssey Hackathon, team Space4Good closed a three-year partnership with challenge lead Willie Smits to save 170.000 hectares of rainforest in Kalimantan. With the new online format, we see clear opportunities to increase the number of projects like this,” Van Zuidam explains.

More about Odyssey Momentum.
Rutger van Zuidam, CEO & Founder of Odyssey, discusses Odyssey Momentum and Cherrytwist in the latest Odyssey Touching Base Session.

***

About Odyssey


Odyssey connects governmental, corporate, and nonprofit partners with innovative ideas to collaboratively address complex 21st-century challenges. We mobilize a global ecosystem of more than 6,000 members, among whom developers, creatives, startups, corporates, investors, governmental bodies, legal experts, regulators, scientists, and other key stakeholders. Three successful physical editions of the Odyssey Hackathon have drawn thousands of participants to Groningen, the Netherlands. Odyssey is exploring the internet’s potential to unlock new levels of online collaboration and next-gen event experiences.

18 juni 2020

odyssey hackathon wordt momentuM

Europa’s meest vooruitstrevende hackathon gaat online plaatsvinden – het hackathon format wordt losgelaten
De Odyssey Hackathon, in Forbes omschreven als ‘Europa’s meest vooruitstrevende hackathon’, wordt online gehouden en krijgt een nieuwe naam: Momentum. Deze transformatie werd niet alleen gedreven door de huidige omstandigheden rond COVID-19, maar ook door de behoefte om een geheel nieuw soort evenement te creëren dat het potentieel van het internet volledig omarmt. Momentum vindt plaats van 13-15 november 2020.

De vierde editie van de Odyssey Hackathon zou plaatsvinden van 3-5 april 2020 in Groningen. Vorig jaar waren er 100 teams en 1.500 deelnemers op één locatie aanwezig. Odyssey was één van de eerste organisaties in Nederland die een evenement uitstelde in het kader van de COVID-19-uitbraak. Na twee achtereenvolgende verplaatsingen werd duidelijk dat het evenement in 2020 alleen zou kunnen doorgaan, als het online zou plaatsvinden.

Rutger van Zuidam, Odyssey oprichter & CEO: “Naast innovatieve resultaten levert het fysieke evenement ongelofelijke energie op. Iets wat niet gemakkelijk online te realiseren is. Door afscheid te nemen van het fysieke evenement én de potentie van het internet te omarmen, ontstaan er echter compleet nieuwe mogelijkheden om samen te werken en meerwaarde te creëren. Naar mijn mening zal deze nieuwe, online ervaring nog pakkender zijn en meer opleveren dan het fysieke evenement.”

Momentum: zeker geen hackathon

Momentum is een 48 uur durende online samenwerking om 21 complexe uitdagingen op te lossen. Deze uitdagingen werden aangedragen door bedrijven, overheden en non-profitorganisaties uit de VS, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland, waaronder: Vattenfall, Enexis, KLM Cargo, de Nederlandse Nationale Politie, de International Union for Conservation of Nature, de International Council for Environmental Law, E.On, Engie, VMware en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Deze complexe problemen kunnen alleen worden opgelost door middel van grootschalige samenwerking en vereisen een multi-stakeholder benadering: en dat is precies wat Odyssey met Momentum samenbrengt.

De uitdagingen zijn direct gelinkt aan de VN-doelstellingen (UN SDGs) voor duurzame ontwikkeling. Ze hebben een wereldwijde maatschappelijke en economische impact en betreffen diverse domeinen zoals energietransitie, stedelijke ontwikkeling, kritieke infrastructuur, logistiek, openbare veiligheid, natuurbehoud en -herstel, onroerend goed, gezondheidszorg en digitale identiteit.

Na maanden van intensieve voorbereidingen zullen 105 geselecteerde teams van over de hele wereld samenwerken met de betrokken partijen, gebruikers, regelgevers, wetenschappers en zelfs met andere teams om prototypes van nieuwe oplossingen voor de uitdagingen te bouwen. Zij zullen worden ondersteund door honderden deskundigen uit verschillende sectoren, terwijl de daadwerkelijke eindgebruikers direct input en feedback kunnen geven voor de oplossingen die worden gebouwd. Daarnaast kunnen de teams deze kans tijdens Momentum benutten door actief een achterban van supporters op te bouwen. Zo kunnen nieuwe stakeholders zoals overheden of bedrijven tijdens het evenement direct interesse tonen in de oplossingen en vervolgens deel uitmaken van het pilotproject na Momentum, bijvoorbeeld door als één van de eerste gebruikers aan de slag te gaan. 

Momentum is opgebouwd uit een unieke combinatie van componenten die de online ervaring radicaal anders maken. Dit is, onder andere, het gevolg van de keuze van Odyssey om af te zien van de online event tools die op de markt beschikbaar zijn, en te kiezen voor de ontwikkeling van een nieuwe online omgeving die mensen in staat stelt om op de meest effectieve manier samen te werken.

Momentum zal een zeer inclusieve ervaring zijn, waarbij meer mensen dan ooit, op elk moment van het evenement en waar dan ook ter wereld, de mogelijkheid krijgen om volwaardig deel te nemen aan het samenwerkingsproces; van toeschouwer tot actief betrokkene bij de toekomstige innovatieve projecten die tijdens Momentum ontstaan.  Zodoende is de verwachting dat het deelnemersaantal boven de reeds bevestigde 2.000 deelnemers uit zal stijgen.

Na Momentum: definiëren van succes

Na Momentum verschuift de focus van het bouwen van de oplossingen naar het toepassen hiervan. De beste teams zullen na Momentum worden ondersteund bij het verder ontwikkelen van hun oplossingen en het opstarten van proefprojecten, samen met de challenge partners en de stakeholders.

“Deze multi-stakeholder pilots die na Momentum plaatsvinden, bepalen het succes voor zowel de teams als de partners. Na de Odyssey Hackathon van vorig jaar, sloot team Space4Good een driejarige samenwerking af met challenge lead Willie Smits met als doel het redden van 170.000 hectare regenwoud in Kalimantan, om een voorbeeld te noemen. Het nieuwe online format biedt duidelijke kansen om dit soort projecten in aantal te kunnen laten toenemen,” legt Van Zuidam uit.

 

*** 

Over Odyssey

Odyssey verbindt overheids-, bedrijfs- en non-profit partners met innovatieve ideeën om samen de complexe uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken. We mobiliseren een wereldwijd ecosysteem met meer dan 6.000 leden, waaronder ontwikkelaars, creatieven, starters, bedrijven, investeerders, overheidsinstellingen, juristen, regelgevers, wetenschappers en andere belanghebbenden. Drie geslaagde fysieke edities van de Odyssey Hackathon hebben duizenden deelnemers naar Groningen gehaald. Odyssey verkent het potentieel van het internet om nieuwe niveaus van online samenwerken uit te bouwen en de volgende generatie evenementen te ontwikkelen.